Choinka pod Oknem Papieskim

??Choinka pod Oknem Papieskim? zosta??a zainspirowana rzymsk? tradycj? ofiarowywania drzewka ??wi?tecznego Ojcu ??wi?temu Janowi Paw??owi II. W roku 2007 po raz pierwszy przenie??li??my j? do Krakowa. Uroczysto??? ta zosta??a bardzo ciep??o przyj?ta zar??wno przez krakowian jak i mieszka??c??w okolicznych miejscowo??ci. Wsp??lne kol?dowanie sprawi??o zebranym szczeg??lnie wiele rado??ci.

Tegoroczne drzewko ??wi?teczne zosta??o podarowane przez le??nik??w z gminy Czarny Dunajec i parafii NMP Kr??lowej Polski w Mi?tustwie ko??o Zakopanego. Choink? wyci?to z las??w nale???cych do Wsp??lnoty Le??nej Uprawnionych O??miu Wsi z siedzib? w Witowie i nadzorowanych przez Lasy Pa??stwowe. Dwudziestometrow? choink? przyozdobi??y bombki pomalowane przez krakowskie przedszkolaki.

W dniu 20 grudnia 2008r. na placu Ojc??w Franciszkan??w o godzinie 16.00 na scen? wkroczy??a schola i kapela g??ralska z Mi?tustwa. Przedszkolaki wraz ze zgromadzonymi za??piewali “Niech kol?da trwa”, kt??r? specjalnie na t? okazj? skomponowa?? m??ody krakowski kompozytor- Bartosz Tomaszek. Jego Eminencja Ks. Kardyna?? Stanis??aw Dziwisz wraz z przedszkolakami przyozdobi?? drzewko ??wi?tecznymi ozdobami. Kiedy wkracza?? na scen? towarzyszy??a mu kol?da “W??r??d nocnej ciszy”.

W bezpo??redniej relacji telewizyjnej transmitowanej w TVP3 Ireneusz Ra?? z Instytutu Edukacji Obywatelskiej m??wi??, jak wa??ne jest ju?? od najm??odszych lat podtrzymywa? tradycj? wsp??lnego sp?dzania ??wi?t. Powiedzia?? tak??e, i?? to wydarzenie by??o ??dla Niego. Ale tez ku pami?ci wszystkich nas. Tak by Jego nauka uniwersalna powinna trwa?, tak aby??my stawali si? lepsi?.

Sygna?? do zapalenia lampek da?? Zesp???? Sygnalist??w My??liwskich Wydzia??u Le??nego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie “Hagard”. W trakcie trwania sygna??u promie?? z Okna Papieskiego zapali?? choink?, a dzieci zacz???y ponownie ??piewa? “Niech kol?da trwa”. Nast?pnie zgromadzeni wys??uchali fragmentu Ewangelii ??w. ?ukasza odczytanego przez niewidom? 11-letni? Patrycj?. P????niej ??piewa??y kol?dy, a kardyna?? opowiada?? im o choinkach swojego dzieci??stwa, bo??onarodzeniowych drzewkach w Watykanie i o Janie Pawle II. W “nagrod?” za pi?kny ??piew dzieci otrzyma??y od ??wi?tego Miko??aja paczki ??wi?teczne.

Choinka Papipeska 2008 Krak??w

Choinka Papipeska 2008 Krak??w

Na zako??czenie Jego Eminencja Ks. Kardyna?? Stanis??aw Dziwisz udzieli?? wszystkim przyby??ym b??ogos??awie??stwa oraz ??yczy?? im zdrowych i spokojnych ??wi?t Bo??ego Narodzenia. Nim nad placem Ojc??w Franciszkan??w zaleg??a cisza, dzieci i doro??li na po??egnanie za??piewali kol?d? Arki Noego “??wie? gwiazdeczko, ??wie?”.

??r??d??o: http://kck.diecezja.pl

Authors

Related posts

Top