informacje

Witaj,

Dzi?kujemy ??e spotka??e?? si? z nami na tej stronie. Poni??sze pytania i odpowiedzi nie wyczerpuj? zasad korzystania z serwisu.

1. Co to za serwis? Gdzie ja jestem? Cel www.katechezy.pl

Chcieliby??my udost?pni? tutaj materia??y pomocne w pracy duszpasterskiej, katechetycznej oraz takie kt??re b?d? wskaz??wk? dla potrzebuj?cych pomocy na kr?tych ??cie??kach wiary.

2. Jak mog? zacz???

Nie wymagamy rejestracji konta, jednak zarejestrowani u??ytkownicy maj? mo??liwo??? korzystania z dodatkowych funkcji katechezy.pl. ??eby doda? tre???, musisz si? jednak zarejestrowa?.

3. Boj? si? o moj? prywatno???, mog? wam zaufa??

Zapisujemy na Twoim komputerze kilka ciasteczek usprawniaj?cych dzia??anie serwisu, a sami pobieramy Twoje IP z powod??w bezpiecze??stwa. Tak, bezpiecze??stwa – za jego pomoc? b?dziemy Ci? mogli zidentyfikowa?, je??li b?dziesz bezustannie dodawa?? zabronione przez regulamin tre??ci, wi?c o ile normalnie korzystasz z serwisu, nie musisz si? martwi?.

4. Mam ??wietny pomys?? na dalsze rozwijanie serwisu!

Ch?tnie wys??uchamy wszystkich innych propozycji ulepsze??. Mo??esz wys??a? wszelkie sugestie na nasz adres mailowy. Z pewno??ci? we??miemy pod uwag? ka??dy mail.

5. Pami?taj

Ka??da umieszczona tutaj tre??? dost?pna jest na licencji Creative Commons BY-NC-SA – Uznanie autorstwa-U??ycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5, co oznacza ??e wolno (nale??y) kopiowa?, rozpowszechnia?, odtwarza? i wykonywa?, tworzy? utwory zale??ne od tutaj dost?pnych na nast?puj?cych warunkach: uznanie autorstwa: Utw??r nale??y oznaczy? w spos??b okre??lony przez Tw??rc? lub Licencjodawc?, U??ycie niekomercyjne:. Nie wolno u??ywa? tego utworu do cel??w komercyjnych.

6. Dlaczego umieszczamy reklamy?

Reklamy na stronie, czasem niekoniecznie odpowiadaj?ce tre??ci tej strony pomagaj? utrzyma? domen? i serwer na kt??rym pracujemy, dzi?ki temu NIE zamierzamy pobiera? op??at za udost?pniane tu materia??y

hastagi na stronie:

#katechezy pl

Top