Kim jeste??, o Niepokalana?

Informacja prasowa, 3 kwietnia 2019 r.

J??zef Maria Ka??mierczak OFMConv
Kim jeste??, o Niepokalana?

104 str.
format 120×180 mm
oprawa mi?kka
ISBN 978-83-7485-332-3
Cena det. 15 z??

Premiera 6 kwietnia 2019

S??owa ??wi?tego Maksymiliana zawarte w tytule ?? Kim jeste??, o Niepokalana? ?? towarzyszy??y mu przez ca??e ??ycie, w kt??rym nieustannie odkrywa?? nowe wymiary pi?kna Niepokalanej Matki Boga. ??wi?ty Maksymilian by?? nie tylko szczeg??lnym czcicielem Maryi. On ??y?? zachwytem nad Niepokalan?! By?? w Niej autentycznie zakochany.
Kim jeste??, o Niepokalana? pomaga, w ??lad za ??wi?tym Maksymilianem, zachwyci? si? tajemnic? i pi?knem Maryi. Dotyka zagadnienia ??wi?to??ci Maryi, zjednoczenia z Duchem ??wi?tym, Jej kobieco??ci i czysto??ci. Opr??cz rozwa??a?? mariologicznych, porusza tematyk? naszej codzienno??ci w odniesieniu do postaw Maryi, m??wi?c o maryjnym aspekcie naszego istnienia czy na Jej przyk??adzie pokazuj?c, ??e ??yjemy dla Chrystusa. Przewodnikiem po wszystkich poruszanych zagadnieniach jest ??wi?ty Maksymilian ?? najwierniejszy czciciel Niepokalanej.

– 125 rocznica urodzin ??w. Maksymiliana Marii Kolbe –

O autorze:
J??zef Maria Ka??mierczak OFMConv urodzi?? si? 13 II 1950 roku. Po szkole ??redniej wst?pi?? do seminarium duchownego i zosta?? kap??anem w zakonie franciszka??skim 8 XII 1977 roku. Wybra?? ten zakon z powodu zainteresowania osob? ??w. Maksymiliana Kolbego i jego nauk? maryjn?. Zaciekawienie t? tematyk? owocowa??o r??wnie?? p????niej ?? w temacie pracy magisterskiej Koncepcja czysto??ci wed??ug pism ??w. Maksymiliana Kolbego, w pracy rekolekcyjno-misyjnej, w wielu artyku??ach i ksi???eczkach wydanych pod og??lnym tytu??em Matka Chrystusa w idei ??w. Maksymiliana. Ksi???ka Kim jeste??, o Niepokalana? jest zwie??czeniem pewnego etapu jego ??yciowych poszukiwa??.

Authors
Top