List pasterski Arcybiskupa Metropolity Bia??ostockiego na zako??czenie Nawiedzenia Krzy??a (X.1999)

Umi??owani Bracia i Siostry,

Krzy?? Papieski nawiedzi?? wszystkie parafie ziemi bia??ostockiej. Ostatnim etapem b?dzie droga z ko??cio??a ??w. Rocha do Bazyliki katedralnej ul. Lipow? 29 pa??dziernika br. o godz.17.00 Na ten ostatni poch??d Krzy??a ??wi?tego w Bia??ymstoku zapraszam wszystkich Diecezjan. Pragniemy, aby to by??a droga wdzi?czno??ci i droga nadziei ku nowym czasom Trzeciego Tysi?clecia. Prosz? serdecznie Duszpasterzy, aby zach?cali swoich parafian i zorganizowali dla oddalonych od miast parafii ??rodki lokomocji, aby jak najwi?cej wiernych mog??o uczestniczy? w tej uroczysto??ci.

I. ?aska Nawiedzenia.

Pragn? ju?? dzi?? podzi?kowa? wszystkim, kt??rzy u siebie przyj?li Krzy??: duszpasterzom i wiernym poszczeg??lnych parafii, oraz kaznodziejom i spowiednikom.

Wiele razy przybywaj?c na powitanie Krzy??a ??wi?tego, mog??em si? przekona? z jak? mi??o??ci? i czci? Krzy?? by?? przyjmowany. Ile?? to by??o modlitw, czuwa??, Mszy ??wi?tych, dniem i noc?. Ile?? to rodzin, m??odzie??y i dzieci przychodzi??o na adoracj?. Ile?? to ludzi chorych i starszych trwa??o przed Krzy??em d??ugimi godzinami. Dzi?kuj? tym, kt??rzy ten Krzy?? nie??li w pochodach przed ka??dym ko??cio??em parafialnym. Dzi?kuj? ojcom i matkom za niesienie Krzy??a do Krypna i do ??wi?tej Wody, a m??odzie??y za trzydniow? drog? z Krzy??em do R????anegostoku. To s? wydarzenia, kt??re si? licz? w ??yciu naszego Ko??cio??a.

?aska Nawiedzenia Krzy??a jest szczeg??lna. Pochyli?? si? Krzy?? nad nasz? ziemi? jako znak mi??osierdzia. S??owa, kt??re Ojciec ??wi?ty Jan Pawe?? II skierowa?? do nas, daruj?c nam Krzy??, aby nas przygotowa?? do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, trzeba na nowo przypomnie?, by nasz? ??wiadomo??? o??ywi? i dusze nasze sk??oni? do rozwa??ania wielkiego mi??osierdzia Bo??ego:

Krzy?? stanowi najg???bsze pochylenie si? B??stwa nad cz??owiekiem, nad tym, co cz??owiek – zw??aszcza w chwilach trudnych i bolesnych – nazywa swoim losem. Krzy?? stanowi jakby dotkni?cie odwieczn? mi??o??ci? najbole??niejszych ran ziemskiej egzystencji cz??owieka (DM. 8).

Pochyli?? si? nad nami Krzy??, i dotyka?? naszej ziemskiej egzystencji – naszych dusz potrzebuj?cych pomocy, naszych serc cz?sto ozi?b??ych, naszych grzech??w, by je przebaczy?, naszych cia??, by je zdrowiem umocni?, naszych rodzin, by je zjednoczy? mi??o??ci?. Wszystkich dotkn??? Krzy??, gdy??my ca??owali to ??wi?te Drzewo i przebite r?ce i nogi Chrystusa. Wszystkich dotkn???a Jego ??aska.

Kl?kali??my przed Krzy??em ??wi?tym i ??piewali??my nasze czcigodne pie??ni, ??piewali??my ustami i sercem: “Krzy??u Chrystusa, b?d????e pochwalony…”, W krzy??u cierpienie, w krzy??u zbawienie, w krzy??u mi??o??ci nauka…”, “Panie, Ty widzisz, krzy??a si? nie wstydz?…”, “Kto krzy?? odgadnie, ten nie upadnie…” i wiele innych pie??ni. A z serca p??yn???y uczucia serdeczne i mocne postanowienia wierno??ci Bogu i ??ycia w ??asce u??wi?caj?cej.

Wraca??y wci??? do nas s??owa: “Tak B??g umi??owa?? ??wiat…”, “B??g jest mi??o??ci?”. Oraz inne s??owa z List??w ??w. Jana: “Je??li nasze serce oskar??a nas, B??g jest wi?kszy od naszego serca” (1 J 3,20)… “Mi??o??? wzgl?dem Boga polega na spe??nianiu Jego przykaza??, a przykazania Jego nie s? ci???kie…” (1J 5,3).

Niech nawiedzenie Krzy??a ??wi?tego trwa. Przecie?? z Krzy??em przekroczymy pr??g nowych czas??w, z Krzy??em i z wszystkimi owocami, kt??re z Krzy??a zosta??y nam dane. Chrystus niesie przez ??wiat sw??j ??wi?ty Krzy??, id?c wszystkimi naszymi drogami… Przenie??my wi?c w nowe Tysi?clecie to wszystko, co dla nas Krzy?? oznacza: nasz? wiar?, nasz? wol? trwania przy Bogu i Jego Ewangelii, nasz? mi??o??? do Boga i do ludzi.

II. ?aska M?czennik??w.

Zako??czenie Nawiedzenia Krzy??a pragniemy po???czy? z dzi?kczynieniem za m?czennik??w wyniesionych na o??tarze przez Ojca ??wi?tego Jana Paw??a II

13 czerwca br. w Warszawie. Ofiara m?cze??stwa ma swoje miejsce przy Krzy??u. M?czennicy bowiem oddali ??ycie tak, jak Chrystus na krzy??u ofiarowa?? samego siebie za zbawienie ??wiata. Umieraj?c za wiar? i z mi??o??ci do Boga dope??nili w swoim ciele braki udr?k Chrystusa dla dobra Jego Cia??a, kt??rym jest Ko??ci???? (por. Kol 1,24).

Archidiecezja Bia??ostocka szczyci si? swoimi m?czennikami, kt??rych Jan Pawe?? II og??osi?? B??ogos??awionymi. S? nimi: Ks. Mieczys??aw Bohatkiewicz, Ks. W??adys??aw Ma?kowiak, Ks. Stanis??aw Pyrtek i Ks. Henryk Hlebowicz. M?czennicy s? zasiewem chrze??cija??stwa. Pisze o tym Jan Pawe?? II w Li??cie Apostolskim Tertio Millenio Adveniente:

Ko??ci???? pierwszego tysi?clecia zrodzi?? si? z krwi m?czennik??w: ? Sanguis martyrum – semen christianorum? . Historyczne wydarzenia zwi?zane z postaci? Konstantyna Wielkiego nigdy nie potrafi??yby zapewni? takiego rozwoju Ko??cio??a, jakiego byli??my ??wiadkami w pierwszym tysi?cleciu, gdyby nie ??w posiew m?cze??ski oraz wielkie dziedzictwo ??wi?to??ci pierwszych pokole?? chrze??cijan.

U kresu drugiego tysi?clecia Ko??ci???? znowu sta?? si? Ko??cio??em m?czennik??w. Prze??ladowania ludzi wierz?cych – kap??an??w, zakonnik??w i ??wieckich – zaowocowa??y wielkim posiewem m?czennik??w w r????nych cz???ciach ??wiata…

W naszym stuleciu wr??cili m?czennicy. A s? to cz?sto m?czennicy nieznani, jak gdyby ? nieznani ??o??nierze? wielkiej sprawy Bo??ej. Je??li to mo??liwe, ich ??wiadectwa nie powinny zosta? zapomniane w Ko??ciele.” (TMA 37).

Ko??ci???? Bia??ostocki dzisiaj dzi?kuje za ??ask? m?czennik??w tych znanych i wielu, wielu nieznanych. Chce pami?ta? ich ??wiadectwo i modli? si? do b??ogos??awionych, aby id?c na czele pochodu Ludu Bo??ego przeprowadzili nas przez pr??g nowego Tysi?clecia ku przestrzeniom nowego czasu, kt??ry chcemy zagospodarowa? bogactwem naszej wiary.

Ko??ci???? m?czennik??w – nasz Ko??ci???? – ufa, ??e posiew przelanej dla wiary krwi zapewni mu now? ??ywotno??? i rozkwit.

Zach?cam Was, Bracia i Siostry, aby??cie poznali pi?kne i bohaterskie postacie naszych b??ogos??awionych i stawiali sobie pytania: jakie by??o ich ??ycie? jak umierali? czego chc? nas nauczy?? Bogactwa m?cze??skiej krwi nie wolno nam utraci?. Niech wyda obfity owoc.

III. ?aska nowych wyzwa??.

Ko??ci???? Bia??ostocki prze??ywa?? na przestrzeni ko??cz?cego si? roku wiele wydarze??, kt??re s? niejako zapowiedzi? nowej “wiosny Ko??cio??a”, o kt??rej m??wi Jan Pawe?? II. To przede wszystkim udzia?? w tym wszystkim, co by??o g???bokim o??ywieniem wiary. Mo??na by??o zauwa??y?, jak wierni garn?li si? do sakrament??w m.in. w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych, albo w czasie pielgrzymek, a szczeg??lnie z okazji nawiedzenia Krzy??a.

Kap??ani odprawiali swoje rekolekcje kap??a??skie w wyznaczonym czasie i miejscu, jako przygotowanie do Wielkiego Jubileuszu. Z okazji Dnia Modlitw o ??wi?to??? Kap??an??w kap??ani ca??ej Metropolii postawili na G??rze Krzy??y w ??wi?tej Wodzie sw??j krzy??, jako wyraz g???bokiej wiary i woli dalszego ofiarnego s??u??enia Ludowi Bo??emu.

Nast?pi??o o??ywienie licznych ruch??w i grup modlitewnych, kt??rych cz??onkowie nie tylko pragn? w??asnego u??wi?cenia, ale zdobywania dla Chrystusa jak najwi?cej ludzi, budz?c ich z oboj?tno??ci religijnej. Rozumiej?, ??e s??abo??ci? naszego chrze??cija??stwa nie jest to, ??e ludzie nie chc? s??ysze? o Bogu, lecz to, ??e wielu chrze??cijan nie chce o Nim m??wi?. Sami wi?c odwa??nie podejmuj? trud ewangelizacji ??rodowiska, w kt??rym ??yj?.

Ka??dy z nas powinien zastanowi? si? nad w??asn? religijno??ci?. Pe??ny chrze??cijanin to ten, kt??ry nie tylko wierzy, ale wiar? wyznaje; kt??ry nie doznaje spokoju, jak d??ugo widzi, ??e wielu jest niewierz?cych lub oboj?tnych.

Takie s? wyzwania, kt??re kieruje do nas Ko??ci???? u schy??ku drugiego Tysi?clecia, na progu nowych czas??w. Kieruje je do wszystkich ludzi.

Do kap??an??w: aby rozpalili na nowo charyzmat Bo??y, kt??ry otrzymali przez na??o??enie r?k, aby nie mieli ducha boja??ni, ale mocy i mi??o??ci, i trze??wego my??lenia (por. 2 Tm 1,6-7), aby trwali w pos??usze??stwie i wierno??ci Ko??cio??owi.

Do rodzic??w: aby ich ??ycie rodzinne ogarni?te zosta??o ??ask? sakramentu ma????e??stwa; aby kochali ??ycie, zar??wno to nienarodzone: jako dar Boga, jak te?? rosn?cych dzieci, kt??re w ojcu i matce widz? pierwszych nauczycieli ??ycia ludzkiego i ??ycia chrze??cija??skiego. Niech ka??da rodzina b?dzie “domowym ko??cio??em”, w kt??rym mieszka B??g.

Do m??odzie??y: aby byli ??wiadomi swojej drogi ku pe??nemu dojrzewaniu w poczuciu odpowiedzialno??ci za w??asne ??ycie, i za ??ycie tych, z kt??rymi przebywaj?. Niech m??odzie?? b?dzie wierna i odwa??na. Od niej przecie?? zale??y kszta??t nowego ??wiata. Wszyscy powinni??my otacza? m??ode pokolenie szczer? mi??o??ci? i ukazywa? mu wymagania, jakie przed nim stoj?.

A sama m??odzie?? niech pami?ta s??owa Ojca ??wi?tego: “Musicie od siebie wymaga?, nawet gdyby inni od Was nie wymagali” (Jan Pawe?? II, Jasna G??ra, 18.06.1983).

Do zakonnic i os??b ??ycia konsekrowanego: aby swoj? ??wi?to??ci? i swoim rozmodleniem u??wi?ca??y nasz? bia??ostock? ziemi?, ??wiadcz?c mi??o??? i dobro? naszemu ludowi.

Do wszystkich Polak??w: aby pami?tali, ??e otrzymany Chrzest zobowi?zuje; ??e postawiony na polskiej ziemi Krzy?? powinien sta? nienaruszony; ??e Ewangelia ma by? Ksi?g? otwart?, z kt??rej ka??dy Polak czerpie model chrze??cija??skiego ??ycia; ??e mi??o??? Ojczyzny ma wszystkich ???czy? w d???eniu do wsp??lnego celu.

Do Ko??cio??a Bia??ostockiego: aby piel?gnowa?? najlepsze swoje tradycje pod opiek? Matki Mi??osierdzia. Ko??ci???? Bia??ostocki ma kszta??towa? w??asne oblicze w pe??nym zaanga??owaniu wszystkich kap??an??w i wszystkich wiernych ??wieckich.

Trzeba aby??my id?c za zach?t? Ojca ??wi?tego starali si? o wi?ksz? otwarto??? i gorliwo??? w g??oszeniu Ewangelii wszystkim ludziom ogarniaj?c ich duchem mi??o??ci Chrystusowej.

***

Na uroczysto??ci ko??cz?ce Nawiedzenie Krzy??a zapraszam wszystkich wiernych: Kapitu??? Metropolitaln? i Kolegiack?, Wy??sze Seminarium Duchowne, profesor??w i alumn??w, siostry zakonne, ruchy ko??cielne, W??adze Pa??stwowe, Parlamentarne, Wojew??dzkie i Miejskie, wszystkie Instytucje, Poczty sztandarowe, Wojsko i Policj?, Stra?? Graniczn?. Zapraszam studiuj?c? m??odzie?? i dzieci i wszystkie szko??y ze swoimi sztandarami.

To zaproszenie rozci?gam na otwarcie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 w Bazylice Katedralnej w czasie Pasterki Bo??onarodzeniowej. Wtedy przekroczymy drzwi naszej katedry z Papieskim Krzy??em Nawiedzenia i rozpoczniemy ??wi?towanie Roku Jubileuszowego.

Przed nami wi?c wielkie wydarzenie; wielkie ??aski. Ko??ci???? daje nam jeszcze czas liturgicznego adwentu jako ostateczne przygotowanie do zapowiedzianych prze??y?. Prze??yjmy wi?c Adwent w rado??ci i z nadziej? na Bo??? przysz??o???.

Wszystkim, kt??rzy przyjm? zaproszenie i stan? si? uczestnikami nowego wsp??lnego ??wi?towania, ca??emu Ko??cio??owi Bia??ostockiemu z serca b??ogos??awi? w imi? Ojca i Syna i Ducha ??wi?tego.

(+ Stanis??aw Szymecki)

Arcybiskup Metropolita Bia??ostocki

Authors

Related posts

Top