Poszukiwacze przyg??d. Edukacyjne gry bez agresji i przemocy

Polecamy wrze??niowe Nowo??ci wydawnicze Wydawnictwa ??wi?tego Wojciecha

Nieoczekiwana mi??o???. Rozmowy Jezusa z kobietami Julie Zine Coleman

248 stron, 140×210 mm, oprawa mi?kka ze skrzyde??kami, ISBN 978-83-7516-584-5, cena 32,00 z??

Wydawnictwo ??wi?ty Wojciech

Niekt??re by??y zamo??ne, inne ?? pozbawione ??rodk??w do ??ycia. Jedne pobo??ne, inne uznane za grzesznice i wyj?te poza nawias spo??ecze??stwa. ??yd??wki i poganki. Wydaje si?, ??e nie mia??y ze sob? wiele wsp??lnego. A jednak co?? je po???czy??o.

Jedna zagadkowa rozmowa. Jedno spotkanie ze Zbawicielem i Jego s??owa, kt??re zmieni??y wszystko ?? ca??e ich ??ycie.

Ka??da z tych kobiet potrzebowa??a Jezusa Chrystusa. A On spe??nia?? ich potrzeby. I chce je spe??nia? nadal ?? tak??e Twoje!

Czego ucz? nas zwierz?ta? Guy Gilbert

116 stron, 120×180 mm, ISBN 978-83-7516- 604-0, cena 16,90 z??

Wydawnictwo ??wi?ty Wojciech

Pasj? ojca Guy Gilberta s? zwierz?ta. Kocha?? je zawsze. Jednak odk?d w roku 1974 za??o??y?? Owczarni? Faucon, gdzie m??odzi poranieni ludzie dzi?ki kontaktowi ze zwierz?tami odzyskuj? swoj? ludzk? godno???, ojciec Gilbert ceni tych towarzyszy cz??owieka jeszcze bardziej. I o tym w??a??nie jest ta ksi???ka.

Autor daje nam tak??e cenne rady wychowawcze. Rozwija temat tajemniczej wi?zi, jak? zwierz?ta mog? nawi?za? z lud??mi, m??wi o inteligencji i uczuciach zwierz?t, o ich oddaniu wobec dzieci, starszych, zranionych, rozbitych, chorych, a nawet umieraj?cych.

Poszukiwacze przyg??d. Edukacyjne gry bez agresji i przemocy

Format: wymiary teczki A4, 210x297mm, oprawa mi?kka, cena 29,90 z??

Wydawnictwo ??wi?ty Wojciech

Seria 4 edukacyjnych gier planszowych z biblioteki ??Ma??ego Przewodnika Katolickiego? to gwarancja dobrej zabawy. W ??atwy spos??b przenosz? graczy w ??wiat biblijnych przyg??d oraz licznych podr????y z Janem Paw??em II. Doskona??a pomoc dla katechet??w, wychowawc??w i nauczycieli, a tak??e dla rodzic??w, kt??rzy chc? wyruszy? z dzie?mi w niezwyk??y i niezapomniany ??wiat zabawy.

W sk??ad zestawu wchodz?: kostka, pionki i 4 gry planszowe:

Zwierz?ta Noego ?? gra planszowa

Pomocnicy Stw??rcy ??wiata ?? gra planszowa

Ludzie Starego Testamentu ?? domino obrazkowe

Ludzie Nowego Testamentu ?? domino obrazkowe

Authors

Related posts

Top