Premiera 9 odcinka Na Poddaszu odby??a si? 13 czerwca w Internecie

Premiera 9 odcinka Na Poddaszu odby??a si? 13 czerwca w Internecie. W programie wyst?pi?? chrze??cija??ski psychoterapeuta i lider katolickiej wsp??lnoty charyzmatycznej Krzysztof Demczuk. By??y narkoman po traumatycznym prze??yciu ??mierci starszego brata do??wiadczy?? spotkania z Bogiem, kt??re na zawsze odmieni??o jego bycie.

Krzysztof Demczuk jest pasterzem ??ywej i ci?gle rosn?cej katolickiej wsp??lnoty charyzmatycznej Metanoia ?? Eucharystyczny P??omie?? w Jaworznie ?? Szczakowa na p??d. Polski oraz szcz???liwym m???em Uli i ojcem Noemi. Z stresu jest psychoterapeut? specjalizuj?cym si? w terapii uzale??nie?? i trenerem rozwoju osobistego. W przesz??o??ci szukaj?c ukojenia w narkotykach i alkoholu ucieka?? przed ??yciem, z kt??rym nie potrafi?? zmierzy? si? w rozs?dny spos??b. Sytuacja pogorszy??a si? po tragicznej ??mierci jego starszego brata. Jednak niespodziewanie, bardzo realne spotkanie z Jezusem Chrystusem na zawsze odmieni??o jego bycie.

Obecnie jest jednym z bardziej ??wiadomych, charyzmatycznych lider??w na ??onie Ko??cio??a Katolickiego, kt??ry wywiera przemieniaj?cy wp??yw na bycie bardzo du??o ludzi. G??osi ewangeli? i naucza S??owa bo??ego w wielu wsp??lnotach w Polsce i za granic?. Szkoli psycholog??w i terapeut??w ucz?c ich pomocy psychologicznej. Jako trener pomaga ludziom w odkrywaniu ich osobistego potencja??u i ??wiadomego dokonywania wybor??w. Sw??j warsztat terapeutyczny doskonali?? w ramach projektu szkoleniowego ??Demokracja miast i narkotyki?. Jest te?? wsp????tw??rc? grupy trenerskiej Aplica. Pracuje z liderami pomagaj?c im sta? si? lepszymi, bardziej kompetentnymi i ??wiadomymi przyw??dcami. Uwa??a, ??e liderzy nie powinni wymaga? od innych wi?cej ponad to co sami reprezentuj?. W ??yciu osobistym i wsp??lnotowym ceni sobie autentyczne relacje z Bogiem i lud??mi.

Tw??rcy programu Na poddaszu planuj? mniej wi?cej raz na 4 tygodni udost?pnia? nowy odcinek. G????wnym kana??em dystrybucji jest internetowy serwis YouTube, gdzie dost?pne s? wszystkie dotychczasowe produkcje. – Nie wykluczamy mo??liwo??ci emisji programu w zwyczajnych stacjach telewizyjnych, jednak przysz??o??? widzimy w Internecie – twierdzi Marcel P??oszczy??ski, prowadz?cy i pomys??odawca Na Poddaszu. Nowa polityka emisyjna wynika przede ka??dym z post?pu technologicznego, kt??ry dzi?ki mediom spo??eczno??ciowym w przyst?pny spos??b umo??liwia dotarcie do grona potencjalnych odbiorc??w.

Na Poddaszu pokazuje chrze??cija??stwo w kontek??cie r????nych duchowych do??wiadcze??. W odr????nieniu od innych program??w na temat sfery nadprzyrodzonej opiera si? on o tradycj? judeochrze??cija??sk? blisk? ponad 90 procentom widz??w. W programie poruszane s? m.in. takie elementy jak uzdrowienia, op?tania i egzorcyzmy, spotkania z anio??ami, proroctwa, sny i wizje oraz inne do??wiadczenia realno??ci i blisko??ci Boga.

Program powstaje dzi?ki wsp????pracy laureata wielu nagr??d operatora filmowego Adama Bajerskiego, re??yser Ewy Bajerskiej i gospodarza Marcela P??oszczy??skiego. Pomys?? stworzenia programu narodzi?? si? spontanicznie, podczas “lu??nych” rozm??w na poddaszu.

Trailer 9 odcinka Na Poddaszu – Krzysztof Demczuk

Na Poddaszu odcinek 9 – Krzysztof Demczuk

Strona internetowa programu:
www.napoddaszu.tv

Oficjalny kana?? programu w serwisie YouTube:
www.youtube.com/napoddaszu

Fanpage programu:
www.facebook.com/napoddaszu

Adamie Bajerski

Operator filmowy, absolwent Wydzia??u Operatorskiego PWSFTViT w ?odzi (1992). Autor zdj?? do wielu film??w fabularnych, dokumentalnych i reklamowych. Wsp????za??o??yciel firmy producenckiej “Zjednoczenie Artyst??w i Rzemie??lnik??w” www.zair.eu oraz w??a??ciciel firmy Adam Production. Debiut w wielokrotnie nagradzanym filmie fabularnym “Zmru?? oczy” (2002)(wsp??lnie z Paw??em ??mietank?), za kt??ry zosta?? wyr????niony nagrod? za zdj?cia na 28
FPFF w Gdyni, nagrod? specjaln? na MFF “Camerimage” w ?odzi, Festiwalu “Prowincjonalia” we Wrze??ni, Nagrod? im. A. Munka oraz Tarnowsk? Nagrod? Filmow?. Za film “Sztuczki” (2007) otrzyma?? nagrod? za zdj?cia na 32 FPFF w Gdyni oraz na MFF Camerimage nagrod? za najlepszy polski film 2007. Adam Bajerski jest r??wnie?? autorem zdj?? do film??w: “Ma??a matura 1947” (2010), “Imagine (2012)”, “Karuzela” (2014). Od 2012 roku wsp??lnie z ??on? Ew? Bajersk? i Marcelem P??oszczy??skim tworzy program “Na Poddaszu” opowiadaj?cy o nadprzyrodzonych prze??yciach i duchowych do??wiadczeniach w ??yciu chrze??cijan.

Authors
Top