Rodzina. Najwa??niejsza firma na ??wiecie

Rodzina. Najwa??niejsza firma na ??wiecie

Ksi???ka o szcz???ciu w ma????e??stwie. Pomaga tworzy? zdrow?, szcz???liw? i trwa??? rodzin?, w kt??rej wszystkie jej fundamenty ?? najwa??niejsze sprawy, zasady i priorytety pouk??adane s? w odpowiedniej kolejno??ci.

Tak??e dla os??b przed za??o??eniem rodziny.

Kluczem do przetrwania i fundamentem do budowania szcz???liwej rodziny jest?? trwa??a, oparta na mi??o??ci relacja m???a z ??on???. Zw??aszcza niewielu m???czyzn zdaje sobie z tego spraw?, ??e aby dba? o rodzin? powinni przede wszystkim dba? o?? swoj? ??on?. I na odwr??t.

??Dzieci bardziej od mi??o??ci mamy i bardziej od mi??o??ci taty potrzebuj? mi??o??ci mi?dzy mam? i tat?. Najwa??niejsze wi?c, co ojciec mo??e zrobi? dla swoich dzieci, to kocha? ich matk??. Jacek Pulikowski

Ksi???ka Jacka Pulikowskiego ????Rodzina. Najwa??niejsza firma ??wiata??? to poradnik po??wi?cony tworzeniu szcz???liwej rodziny jako Twojego najcenniejszego ??yciowego aktywa, od kt??rego zale??y Twoje osobiste szcz???cie!

O autorze:

Od wielu lat zaanga??owany w dzia??alno??? Duszpasterstwa Rodzin i Poradnictwo Rodzinne. Jest wsp??lnie z przyjaci????mi za??o??ycielem i wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Pozna??skiej. Przez dwie kadencje by?? ??wieckim audytorem Rady do spraw Rodziny Episkopatu Polski. Autor poczytnych ksi???ek i artyku????w w licznych czasopismach katolickich, oraz uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych na tematy rodzinne (mi??o???, czysto???, p??ciowo???, ojcostwo, rodzicielstwo). Wszystkie jego ksi???ki wielokrotnie wznawiano w wielotysi?cznych nak??adach, a niekt??re przet??umaczono na j?zyki obce (Angielski, rosyjski, ??otewski, litewski, bia??oruski). Nagrodzony nagrod? wydawc??w katolickich Feniks za kilka ksi???ek w serii: Jak wygra??? Popularny m??wca spotykaj?cy si? z m??odzie???, narzeczonymi, ma????e??stwami, nauczycielami, kap??anami i?? te??ciami.

Zawodowo: dr in??. Jacek Pulikowski jest nauczycielem akademickim na uczelni technicznej ?? Politechnice Pozna??skiej. Ponadto prowadzi zaj?cia na Podyplomowym Studium Rodziny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Authors
Top