Siostra Janina w akcji #zostanwdomu

Siostra Janina w akcji #zostanwdomu

YouTube:

W ramach internetowej akcji #zostanwdomu Siostra Janina przygotowa??a akustyczn? wersj? utworu ??Zajmij si? mn??. Okres ??wi?t Wielkanocnych to czas wyciszenia i oczekiwania (Wielka Sobota) a nast?pnie ??wi?to zwyci?stwa Chrystusa nad grzechem i ??mierci?. W dobie koronawirusa, pozosta??my w domach i ten czas prze??ywajmy duchowo. Na gitarze zagra?? Tomek Konfi Konfederak, kompozytor i producent muzyczny.

Janina czyli Anna Kaczmarzyk ?? siostra nale???ca do Zgromadzenia S??u??ebniczek NMP NP, wokalistka, autorka tekst??w. Gra na gitarze oraz ukulele. Z wykszta??cenia jest teologiem i terapeut? zaj?ciowym. Pracuje z m??odzie??? w szkole, jak r??wnie?? w??r??d os??b z niepe??nosprawno??ci?, prowadzi wolontariaty.

Szerszej publiczno??ci da??a si? pozna? utworem Zdrowa?? Maryjo – udan? przer??bk? piosenki Despacito. Jej interpretacja bardzo szybko zdoby??a uznanie, nie tylko w??r??d Pielgrzym??w, ale tak??e w Internecie, wychodz?c poza granice Ko??cio??a, osi?gaj?c 2.5 mln. ods??on. 31 stycznia b.r. zadebiutowa??a autorsk? piosenk? zatytu??owan? ??Zajmij si? mn??.

Kolejny singiel wokalistki zatytu??owany ????yje swoim tempem? b?dzie uka??e si? 28 kwietnia. Premiera albumu zaplanowana jest na maj.

Authors
Top