??wi?ty Antoni z Padwy

Informacja prasowa, 13 czerwca 2019 r.

Cecylian Niezgoda
??wi?ty Antoni z Padwy

format 144×204
144 str.
oprawa mi?kka:
ISBN 978-83-7485-343-9, cena 24 z??
oprawa twarda:
ISBN 978-83-7485-345-3, cena 29 z??

Premiera 13 czerwca 2019

Niniejsza ksi???ka do??? szczeg????owo ukazuje koleje jego ??ycia, wyci?gaj?c na ??wiat??o dzienne ma??o znane fakty. Ceniony autor franciszka??ski, o. Cecylian Niezgoda, odpowiada w niej na wiele pyta??, m.in. dlaczego Antoni, urodzony w Lizbonie, nazywany jest ??wi?tym z Padwy, dlaczego pragn??? zosta? m?czennikiem i jak to si? sta??o, ??e jego proces kanonizacyjny by?? najkr??tszym w historii Ko??cio??a?
Autor ze znawstwem przedstawia nie tylko chronologiczny zapis ??ycia ??w. Antoniego, ale kre??li tak??e historyczne i ekonomiczne t??o jego czas??w, przez co pomaga lepiej zrozumie? duchowo??? i charakter epoki, w kt??rej ??y?? ten niezwyk??y franciszkanin.

O autorze:
Cecylian Niezgoda OFMConv (1922-2003) ?? franciszkanin, teolog, filozof i t??umacz z j?zyka ??aci??skiego. Znawca ??redniowiecza oraz ??r??de?? franciszka??skich i antonia??skich, z kt??rych wiele prze??o??y?? na j?zyk polski. Wieloletni wyk??adowca wy??szych seminari??w duchownych w Krakowie i Gnie??nie. Autor licznych ksi???ek biograficznych i artyku????w.

Authors
Top