Toruń – IV Diecezjalny Konkurs Plastyczny

IV Diecezjalny Konkurs Plastyczny: Otoczmy troską życie w łasce
Motto: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1, 16)

1. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 w Toruniu oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Toruniu.

2. Patronat honorowy nad konkursem objął Ks. Bp dr Józef Szamocki.

3. Celem konkursu jest uwrażliwienie na potrzebę objęcia troską także życia duchowego – życia w stanie łaski Bożej.
4. Konkurs ma zasięg diecezjalny. Mogą w nim brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

5. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach: szkolnym i diecezjalnym.

6. Etap szkolny odbędzie się do 06.02.2009 r. Etap zostanie zakończony oceną oraz prezentacją najlepszych prac w szkole. Komisje konkursowe przekażą prace zakwalifikowane do etapu diecezjalnego do 13.02.2009 r. na adres: Zespół Szkół nr 1, ul. Wojska Polskiego 47 a, 87-100 Toruń. Prace powinny być podpisane: imię i nazwiska, wiek autora, dokładny adres placówki rekomendującej pracę (z kodem i numerem telefonu), imię i nazwisko nauczyciela (instruktora), pod kierunkiem którego została wykonana praca.

Kopernik fot: Kriss Szkurlatowski - sxc.hu

Kopernik fot: Kriss Szkurlatowski - sxc.hu

7. Etap diecezjalny odbędzie się od 09.03.2009 r. do 20.03.2009r.

a) Zgłoszone prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

b) Komisja oceniająca składać się będzie z wyróżniających się w pracy nauczycieli i instruktorów plastyki, oraz przedstawiciela Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. Konkurs zostanie zakończony wręczeniem nagród i dyplomów oraz wystawą pokonkursową. O nagrodach i wyróżnieniach, a także udziale w wystawie organizatorzy poinformują osoby zainteresowane pocztą lub telefonicznie.
8. Tematy konkursowe:
a) Codzienna modlitwa umocnieniem w łasce Bożej.
b) Sakramenty źródłem łaski Bożej.
c) Życie świętych przykładem życia w łasce.
d) Rodzina miejscem rozwoju życia w łasce.
e) Bóg obdarowujący w Kościele łaską Bożą.

9. Uczestnicy konkursu mogą wykonać prace w dowolnej technice malarskiej: akwarela, plakatówka, tempera, kredki i tusze kolorowe, pastel olejny i inne. Format prac dowolny (preferowany A-4, A-3).

10. Ustalenia końcowe:

a) Prace zgłoszone do etapu diecezjalnego konkursu nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora

b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych w celach popularyzatorskich.
c) Uczestnicy mogą zwracać się o pomoc i dodatkowe informacje do nauczyciela sztuki Zespołu Szkól nr 1 w Toruniu, p. Violetty Klugowskiej (tel. 056/62 317 09).

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Toruniu
http://www.katechizacja.diecezja.torun.pl

hastagi na stronie:

#toruń #toruń kopernik #konkurs plastyczny 2011 dla dorosłych #torun #konkursy plastyczne dla dorosłych 2011 #konkurs plastyczny dla dorosłych 2011 #kurs przedmałżeński toruń 2011 #kurs przedmałżeński toruń 2012

Authors

Related posts

Top