Toru?? – IV Diecezjalny Konkurs Plastyczny

IV Diecezjalny Konkurs Plastyczny: Otoczmy trosk? ??ycie w ??asce
Motto: ????wi?tymi b?d??cie, bo Ja jestem ??wi?ty? (1 P 1, 16)

1. Konkurs organizowany jest przez Zesp???? Szk???? nr 1 w Toruniu oraz Wydzia?? Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Toruniu.

2. Patronat honorowy nad konkursem obj??? Ks. Bp dr J??zef Szamocki.

3. Celem konkursu jest uwra??liwienie na potrzeb? obj?cia trosk? tak??e ??ycia duchowego – ??ycia w stanie ??aski Bo??ej.
4. Konkurs ma zasi?g diecezjalny. Mog? w nim bra? udzia?? uczniowie szk???? podstawowych, gimnazj??w i szk???? ponadgimnazjalnych.

5. Konkurs przeprowadzony jest w dw??ch etapach: szkolnym i diecezjalnym.

6. Etap szkolny odb?dzie si? do 06.02.2009 r. Etap zostanie zako??czony ocen? oraz prezentacj? najlepszych prac w szkole. Komisje konkursowe przeka??? prace zakwalifikowane do etapu diecezjalnego do 13.02.2009 r. na adres: Zesp???? Szk???? nr 1, ul. Wojska Polskiego 47 a, 87-100 Toru??. Prace powinny by? podpisane: imi? i nazwiska, wiek autora, dok??adny adres plac??wki rekomenduj?cej prac? (z kodem i numerem telefonu), imi? i nazwisko nauczyciela (instruktora), pod kierunkiem kt??rego zosta??a wykonana praca.

Kopernik fot: Kriss Szkurlatowski - sxc.hu

Kopernik fot: Kriss Szkurlatowski - sxc.hu

7. Etap diecezjalny odb?dzie si? od 09.03.2009 r. do 20.03.2009r.

a) Zg??oszone prace b?d? oceniane w trzech kategoriach wiekowych: szko??y podstawowe, gimnazja i szko??y ponadgimnazjalne.

b) Komisja oceniaj?ca sk??ada? si? b?dzie z wyr????niaj?cych si? w pracy nauczycieli i instruktor??w plastyki, oraz przedstawiciela Wydzia??u Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Toru??skiej. Konkurs zostanie zako??czony wr?czeniem nagr??d i dyplom??w oraz wystaw? pokonkursow?. O nagrodach i wyr????nieniach, a tak??e udziale w wystawie organizatorzy poinformuj? osoby zainteresowane poczt? lub telefonicznie.
8. Tematy konkursowe:
a) Codzienna modlitwa umocnieniem w ??asce Bo??ej.
b) Sakramenty ??r??d??em ??aski Bo??ej.
c) ??ycie ??wi?tych przyk??adem ??ycia w ??asce.
d) Rodzina miejscem rozwoju ??ycia w ??asce.
e) B??g obdarowuj?cy w Ko??ciele ??ask? Bo???.

9. Uczestnicy konkursu mog? wykona? prace w dowolnej technice malarskiej: akwarela, plakat??wka, tempera, kredki i tusze kolorowe, pastel olejny i inne. Format prac dowolny (preferowany A-4, A-3).

10. Ustalenia ko??cowe:

a) Prace zg??oszone do etapu diecezjalnego konkursu nie b?d? zwracane, przechodz? na w??asno??? organizatora

b) Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych w celach popularyzatorskich.
c) Uczestnicy mog? zwraca? si? o pomoc i dodatkowe informacje do nauczyciela sztuki Zespo??u Szk??l nr 1 w Toruniu, p. Violetty Klugowskiej (tel. 056/62 317 09).

Wydzia?? Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Toruniu
http://www.katechizacja.diecezja.torun.pl

hastagi na stronie:

#toruń #toruń kopernik #konkurs plastyczny 2011 dla dorosłych #torun #konkursy plastyczne dla dorosłych 2011 #konkurs plastyczny dla dorosłych 2011 #kurs przedmałżeński toruń 2011 #kurs przedmałżeński toruń 2012

Authors

Related posts

Top