Wydzia?? Katechetyczny Kurii Radomskiej

Wydzia?? Katechetyczny Kurii Radomskiej
Malczewskiego 1
26-600 Radom

tel.: 048/3406238; 3406239
e-mail: [email protected]
www: http://www.katecheza.radom.opoka.net.pl

Dyrektor:
ks. Sylwester Ja??kiewicz

Wizytatorzy:
ks. dr S??awomir Adamczyk
ks. mgr Krzysztof Bade??ski
ks. mgr Andrzej Gozdur
ks. mgr Piotr Supierz
s. mgr Anna Reczko

Metodycy katechezy:
mgr El??bieta Gajowiak
mgr Ewa Majcher

DY??URY WIZYTATOR??W I METODYK??W W SIEDZIBIE WYDZIA?U

poniedzia??ek i wtorek: 9.00 – 13.00 s. Anna Reczko
??roda: 9.00 – 13.00 ks. Krzysztof Bade??ski;
czwartek: 9.00 – 13.00 ks. Andrzej Gozdur
pi?tek: 9.00-13.00 ks. dr Sylwester Jaskiewicz

Wydzia?? Katechetyczny Kurii Radomskiej

Radom, ul. Malczewskiego 1,

tel. 048 34 06 238 (sekretariat);

poniedzia??ek
900?? 1300?? ks. S??awomir Adamczyk;
wtorek
900?? 1300 ?? ks. Krzysztof Bade??ski;

??roda
900?? 1300 i 1400?? 1600 ?? ks. Andrzej Gozdur;

1400 – 1600 ?? p. Jolanta Strojek;

czwartek
900?? 1300?? ks. Krzysztof Bade??ski;

pi?tek
900?? 1300 ?? s. Anna Reczko;
1400?? 1600 ?? s. El??bieta Gajowiak;

1500 ?? 1600 ?? p. Ewa Majcher;

Ks. dyr. Sylwester Ja??kiewicz
przyjmuje od wtorku do pi?tku w godz. 900-1300 tel. 048 3406239

Dy??ur ekspert??w ds. katechezy

?? p. Bo??ena Sa??ek, tel.048/3330157
?? p. Zbigniew Milczarski, tel.048/3608662

Radomski O??rodek Doskonalenia Nauczycieli

Radom, ul. ??eromskiego 53,
p. 248, tel. 048 36 20 681

czwartek, godz. 915?? 1045 ?? p. Ewa Majcher

Mazowieckie Samorz?dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Radom, ul. Ko??ciuszki 7a, tel. 48/ 36 21 579

??roda, 1000?? 1400?? p. Jolanta Strojek

Mi?dzypowiatowy O??rodek Doskonalenia Nauczycieli

Przysucha, Al. Jana Paw??a II, ZS nr 1,
wtorek – godz. 1100-1145

tel. 048 67 52 570
?? s. El??bieta Gajowiak

Diecezjalni metodycy ds. katechezy

I????a

Publiczne Gimnazjum Gminne w I????y, sala 302, ul. Bodzenty??ska 45, tel. 0600610222
wtorek, godz. 1345-1500
?? p. El??bieta Bieniek,

Ko??skie

Gimnazjum w Stadnickiej Woli
osobiste: 041 3751166, 0607845066
poniedzia??ek, godz. 1500-1600
?? p. Bogumi??a Ludwikowska

Kozienice

Publiczna Szko??a Podstawowa nr 3
w Kozienicach, tel. domowy 048 614 42 84
poniedzia??ek, godz. 1340-1440
?? p. Anna Kogut

Lipsko

Szko??a Podstawowa w Okole, tel. 041 264 10 45
??roda, godz. 905-950 ?? p. Joanna Grabska

Pionki

Publiczna Szko??a Podstawowa nr 1 w Pionkach, sala 67, tel. 0606818414
??roda, 1430-1515

MSCDN u. Targowa 9, p 11
poniedzia??ek, 1200-1400
pi?tek, 800-1000
?? p. Krystyna Piechurska

Radom

ul. Malczewskiego 1; 048 3406238
?? p. Bo??ena Sa??ek, tel. domowy 048 3330157;
?? p. Zbigniew Milczarski, tel. domowy 048 3608662

Skar??ysko

Parafia NSJ w Skar??ysku Kamienna,
tel. 041 2529210
??roda, godz. 1600-1700
?? p. Marzanna Ocias

Starachowice

Gimnazjum nr 4 w Starachowicach,
ul. Jana Paw??a II 18,
tel. 041 2732550 (szko??a), 041 2733791
poniedzia??ek godz. 1330-1500
?? p. Lidia Mergalska

Tomasz??w Mazowiecki

Szko??a Podstawowa nr 7

tel. 044 7231220
poniedzia??ek, godz. 1330-1430
?? p. Urszula Seredyn

Zwole??

Parafia Podwy??szenia Krzy??a w Zwoleniu,
ul. Kard. Wyszy??skiego 32, tel. 048 6762329
poniedzia??ek, godz. 1600-1800

hastagi na stronie:

#wydział katechetyczny radom #wydział katechetyczny w radomiu #www katecheza radom opoka net pl #nauki przedmałżeńskie częstochowa 2012 #nauki przedmałżeńskie kamienna góra 2012

Authors

Related posts

Top