XI Dzie?? Papieski Jan Pawe?? II ?? Cz??owiek Modlitwy

XI Dzie?? Papieski ??Jan Pawe?? II ?? Cz??owiek Modlitwy?
9 pa??dziernika 2011 r.
interpretacja has??a

W??r??d wielu tytu????w nadawanych Ojcu ??wi?temu Janowi Paw??owi II, pr??b definicji oraz okre??le?? jego pontyfikatu pojawi??y si? dwa wa??ne s??owa: cz??owiek modlitwy. Ksi?dz Kardyna?? Stanis??aw Dziwisz pytany o sam rdze?? osoby i geniuszu Ojca ??wi?tego stwierdzi??, ??e by?? to po prostu m??? modlitwy i cz??owiek kontemplacji Boga.
Prymat modlitwy ujawnia?? si? we wszystkich okoliczno??ciach ??ycia Papie??a. Pozostanie w naszej pami?ci obraz modl?cego si? brewiarzem przed obrazem Matki Naj??wi?tszej Ojca ??wi?tego, kiedy w tym samym czasie czeka??y na niego rzesze wiernych i ??wiatowe media. Trudno nie zauwa??y? niezwyk??ego podobie??stwa Papie??a do wychodz?cego na g??r? Jezusa Chrystusa, kt??ry ???czy?? si? w modlitwie ze swoim Ojcem, ??uzgadnia?? rytm bicia swego serca z rytmem serca Bo??ego?, i dopiero po tak prze??ytym spotkaniu ??na szczycie? wychodzi?? do oczekuj?cych Go ludzi, aby naucza?, uzdrawia? i zbawia?.
Nie spos??b zapomnie? przejmuj?cego obrazu przylgni?cia Jana Paw??a II do krzy??a podczas ostatniej w swym ??yciu drogi krzy??owej. Widzieli??my w tym momencie g???bokie zjednoczenie nast?pcy Piotra z Ukrzy??owanym Zbawicielem. Tak w??a??nie wygl?da mi??o??? ucznia do Mistrza. Scena ta jest nie tylko wzruszaj?ca, ale r??wnie?? ponadczasowa, gdy?? stanowi niezwyk??? syntez? ??ycia Karola Wojty??y ?? Papie??a Jana Paw??a II.
M??ody Karol Wojty??a mia?? szcz???cie wzrastania w rodzinie, dla kt??rej potrzeba modlitwy by??a tak oczywista jak smak codziennego chleba. Papie?? dzieli?? si? ??yciowym do??wiadczeniem ukazuj?c swojego ojca, ??o??nierza, kt??ry po m?sku codziennie kl?ka?? do modlitwy w rodzinnym domu, prowadzi?? ma??ego Karola do parafialnego ko??cio??a i wr?czy?? mu modlitw? do Ducha ??wi?tego, jako uszcz???liwiaj?cy i jednocze??nie zobowi?zuj?cy prezent na ca??e ??ycie.
Wyj?tkowo istotne okaza??y si? tak??e p????niejsze wi?zi mi?dzyludzkie, z kt??rych Karol Wojty??a czerpa?? zach?t? do doskonalenia modlitwy. Znamienny jest fakt, ??e byli to nie tylko duchowni, jak ??w. Ojciec Pio i kandydat na o??tarze biskup Jan Pietraszko ale r??wnie?? poka??na liczba dojrza??ych duchowo os??b ??wieckich, dzi?? r??wnie?? oczekuj?cych na beatyfikacj?, by wymieni? tylko krawca spod krakowskich D?bnik Jana Tyranowskiego czy in??yniera Jerzego Ciesielskiego. To oni uczyli ma??ego Karola, ksi?dza Wojty???, kardyna??a Krakowa i Papie??a Ko??cio??a ??wi?tego umi??owania modlitwy, dowarto??ciowania skupienia i kontemplacji, konieczno??ci pracy nad sob?, stawiania sobie wymaga??, wreszcie mi??o??ci do literatury duchowej, ascetycznej i mistycznej, spod znaku ??w. Jana od Krzy??a czy ??w. Teresy Wielkiej. Jednym zdaniem, uczyli Kandydata na o??tarze do??wiadczenia Boga.
Szczeg??lne miejsce w duchowo??ci Jana Paw??a II zajmuje Matka Bo??a. Wielkie wra??enie wywar?? na Ojcu ??wi?tym ??Traktat o prawdziwym nabo??e??stwie do Naj??wi?tszej Maryi Panny? ??wi?tego Ludwika Marii Grignion de Montfort, z kt??rym zwi?za?? si? na ca??e ??ycie. Ka??d? encyklik? i wi?kszo??? wa??nych wyst?pie?? ko??czy?? wezwaniem Jej Imienia i pro??b? o wstawiennictwo.
Umi??owanie modlitwy by??o widoczne u Ojca ??wi?tego podczas celebracji liturgicznych, w homiliach i g????wnych nurtach nauczania. Czytamy w DominumHYPERLINK “http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393/pkt/65/pos/161/haslo/modlitwa” et HYPERLINK “http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393/pkt/65/pos/161/haslo/modlitwa”VivificantemHYPERLINK “http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393/pkt/65/pos/161/haslo/modlitwa” HYPERLINK “http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393/pkt/65/pos/161/haslo/modlitwa”(nr HYPERLINK “http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393/pkt/65/pos/161/haslo/modlitwa”65): Naszej trudnej epoce szczeg??lnie potrzebna jest HYPERLINK “http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393/pkt/65/pos/161/haslo/modlitwa”modlitwaHYPERLINK “http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393/pkt/65/pos/161/haslo/modlitwa”.HYPERLINK “http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393/pkt/65/pos/161/haslo/modlitwa” Je??li na przestrzeni dziej??w ?? w przesz??o??ci i teraz ?? wielu ludzi, m???czyzn i kobiet, dawa??o ??wiadectwo wa??no??ci modlitwy, po??wi?caj?c si? na chwa??? Boga i oddaj?c ??yciu modlitwy przede wszystkim w klasztorach, z wielkim po??ytkiem dla Ko??cio??a, to w ostatnich latach zwi?kszy??a si? r??wnie?? liczba os??b, kt??re w obr?bHYPERLINK “http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393/pkt/65/pos/161/haslo/modlitwa”ie rosn?cych ci?gle ruch??w i HYPERLINK “http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393/pkt/65/pos/161/haslo/modlitwa”grup, na miejscu naczelnym stawiaj? modlitw? i w niej szukaj? HYPERLINK “http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393/pkt/65/pos/161/haslo/modlitwa”odnowy ??ycia duchowego.HYPERLINK “http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393/pkt/65/pos/161/haslo/modlitwa” Jest to objaw znamienny i HYPERLINK “http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393/pkt/65/pos/161/haslo/modlitwa”pocieszaj?cy, gdy?? do??wiadczenie takie wp??ywa skutecznie na o??ywienie modlitwy w??r??d wiernych, co dopomaga im lepieHYPERLINK “http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393/pkt/65/pos/161/haslo/modlitwa”j dostrzega? w Duchu ??wi?tymHYPERLINK “http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393/pkt/65/pos/161/haslo/modlitwa” Tego, kt??ry budzi w sercu g???bokie pragnienie ??wi?to??ci.HYPERLINK “http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393/pkt/65/pos/161/haslo/modlitwa” W wielu ludziach i wielu wsp??lnotach dojrzewa ??wiadomo???, ??e przy ca??ym zawrotnym post?pie cywilizacji naukowo-technicznej, niezale??nie od rzeczywistych zdobyczy i osi?gni??, cz??owiek jest zagro??ony i ludzko??? jest zagro??ona. Wobec tego zagro??enia ?? wi?cej, w do??wiadczeniu gro??nego upadku duchowego cz??owieka ?? osoby i wsp??lnoty, jakby wiedzione wewn?trznym zmys??em wiary, szukaj? mocy, kt??ra zdolna jest cz??owieka pod??wign??, wyzwoli? go od siebie samego i z jego b???d??w i pomy??ek, kt??re czyni? szkodliwymi nawet owe osi?gni?cia. I tak, odkrywaj? oni modlitw?, a w niej objawia si? Duch, kt??ry ??przychodzi z pomoc? naszej s??abo??ci?. W ten spos??b czasy, w kt??rych ??yjemy, zbli??aj? wielu ludzi do Ducha ??wi?tego przez powr??t do modlitwy. Mam nadziej?, ??e w nauczaniu tej Encykliki znajd? wszyscy pokarm dla swego ??ycia wewn?trznego i, pod dzia??aniem Ducha ??wi?tego, umocni? si? w gorliwej modlitwie, w ??cis??ej ???czno??ci z Ko??cio??em i jego Urz?dem Nauczycielskim.
Celem tegorocznego XI ju?? Dnia Papieskiego jest rozbudzenie ducha modlitwy, co b?dzie wype??nianiem duchowego testamentu Papie??a Polaka. Po raz pierwszy b?dziemy mogli modli? si? za wstawiennictwem b??ogos??awionego Jana Paw??a II. Tak jak kiedy?? on sam uczy?? si? modlitwy od wybitnych ??wi?tych Ko??cio??a, m?czennik??w, doktor??w i mistyk??w, tak teraz sam do???czy do ich grona, jako Nauczyciel i ??wiadek dla nast?pnych pokole?? wierz?cych. B?dzie tak??e wstawia?? si? za nami Ten, kt??rego postrzegamy jako wielkie zwyci?stwo Boga w dziejach ??wiata.

Ks. Dariusz Kowalczyk
Fundacja ??Dzie??o Nowego Tysi?clecia?
Warszawa, 14 stycznia 2011 r.
http://dzielo.pl/pl/info/110/materialy-do-pobrania-dzien-papieski.html

Authors

Related posts

Top