Ks. Abp Wojciech Ziemba, Metropolita Białostocki (2000-2006)

List Pasterski na rozpoczęcie Roku Eucharystii w Archidiecezji Białostockiej (7 XI 2004 r.)

List Pasterski na rozpoczęcie Roku Eucharystii w Archidiecezji Białostockiej 1. Lepiej jest nam (…), którzy w Bogu pokładamy nadzieję… (por. 2 Mch 7, 14). Jeden

List Pasterski na rozpoczęcie Roku Eucharystii w Archidiecezji Białostockiej

1. Lepiej jest nam (…), którzy w Bogu pokładamy nadzieję (por. 2 Mch 7, 14).

Jeden z siedmiu Braci Machabejskich, w obliczu śmierci za obronę wiary w Boga Najwyższego, podkreśla doniosłość nadziei pokładanej w Bogu. Ona jest wartością, która kierując nasz wzrok ku rzeczom ostatecznym, pozwala w należytej perspektywie widzieć i rozumieć to, co dzieje się w życiu doczesnym. Człowiek bez nadziei jest bardzo biedny, bo z każdą chwilą upływającego życia, pojawiają się nowe pytania bez odpowiedzi, oraz pogłębia się jego strach przed tym, co nadchodzi. Saduceusze, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, zadali Panu Jezusowi podstępne pytanie, aby wykazać, że przyszłe życie jest niemożliwe. A może w ten sposób szukali pomocy, by otworzyć się na wieczność? Musieli przecież pamiętać bohaterstwo Machabeuszy, którzy w Bogu i wieczności pokładali nadzieję.

2. Mane nobiscum, Domine – Zostań z nami, Panie.

Tak, jak w przeszłości, podobnie i dzisiaj człowiek potrzebuje Bożej nadziei. Cierpienie, nadchodząca starość, niepewność przyszłości młodych, brak pracy lub lęk przed jej utratą, strach przed przemocą, wojną, terroryzmem – to tylko niektóre problemy, które niekiedy wydają się niemożliwe do pokonania. Ojciec Święty Jan Paweł II, kierując się pasterską troską, pragnie nam pomóc w zmaganiu się z trudną rzeczywistością, przypominając o nadziei, którą jest sam Jezus Chrystus w Tajemnicy Eucharystii. Dnia 7 października br. ogłosił swój List Apostolski zatytułowany: Mane nobiscum, Domine – Zostań z nami, Panie. Tym dokumentem Ojciec Święty otwiera Rok Eucharystii. Tytuł Listu Apostolskiego nawiązuje do wydarzeń w Emaus, bezpośrednio po śmierci krzyżowej Jezusa. Wydawało się niektórym uczniom Pana Jezusa, że wraz z Jego śmiercią, umarła także ich nadzieja. Nawet wieść o zmartwychwstaniu Jezusa nie powstrzymała ich od powrotu do swych domów. Dopiero spotkanie z Jezusem przy łamaniu chleba ożywiło ich nadzieję opartą na wszechmocy i miłosierdziu Bożym, ujawnionym w Tajemnicy Paschalnej Zbawiciela.

Ojciec Święty w Liście Apostolskim przypomina wszystkim, którzy czują się zawiedzeni i opuszczeni, znaczenie Eucharystii: Eucharystia jest tajemnicą obecności, przez którą spełnia się w najwznioślejszy sposób obietnica Jezusa, że pozostanie z nami aż do skończenia świata (nr 16). A więc, nikt nie jest sam. Jezus, jako ów tajemniczy, ewangeliczny wędrowiec, towarzyszy w swoim Słowie i Eucharystii naszej ziemskiej wędrówce i czeka na nasze zaproszenie: Zostań z nami, Panie! Odpowiedzią Zbawiciela jest dar Eucharystii. A Eucharystia to ujawnienie dobroci i miłosierdzia Bożego, że nie tylko Chrystus daje nam swoje łaski, ale samego siebie, aby pozostawać zawsze z nami i zjednoczyć nas z sobą w celu przemienienia nas w siebie (ks. Michał Sopoćko: Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. III, s. 229).

A to już wiesz?  VII Ogólnopolski Konkurs Prymas Polski Kard. August Hlond " Bogu i Ojczyźnie

3. Rok Eucharystii w Polsce.

Kościół w Polsce przygotował program duszpasterski na rok 2004/2005, którego głównym przesłaniem jest głoszenie nadziei. Ĺšródłem tej nadziei jest wiara, że Jezus Zbawiciel jest z nami. Dlatego przyjęliśmy z ogromną wdzięcznością ogłoszenie tego roku Rokiem Eucharystii. Zachęceni przez Ojca Świętego, będziemy odkrywać na nowo dar Eucharystii jako światło i moc dla (…) codziennego życia w świecie, w wykonywaniu swoich zawodów i w różnych sytuacjach (por. nr 30).

Dokument Ojca Świętego Mane nobiscum Domine zachęci wielu do głębszej refleksji teologicznej nad tajemnicą Eucharystii. Z pewnością odbędą się na ten temat naukowe sympozja, konferencje, kongresy…

Głównym wydarzeniem Roku Eucharystii w Polsce będzie Krajowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się dnia 19 czerwca 2005 roku, przy wznoszonej świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

4. Rok Eucharystyczny w życiu parafii.

Ojciec Święty w Liście Apostolskim na rozpoczęcie Roku Eucharystii przewiduje, że zostaną podjęte różne inicjatywy duszpasterskie w Kościołach lokalnych (por. nr 29). Zaznacza jednak: Nie oczekuję (…) czynienia rzeczy nadzwyczajnych, ale tego, by wszystkie inicjatywy cechowało głębokie przeżycie duchowe. Gdyby owocem tego Roku było choćby tylko ożywienie we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich sprawowania Mszy św. niedzielnej i poświęcenia więcej czasu i uwagi adoracji eucharystycznej poza Mszą św., to ten Rok łaski spełniłby pokładane w nim nadzieje (por. nr 29).

Idąc po myśli Ojca Świętego, pragniemy w Roku Eucharystii podjąć dwa, zasadnicze zagadnienia:

– pierwsze: miejsce i sposób celebracji Eucharystii,

– i drugie: wspólnota budowana przez Eucharystię.

5. Miejsce i sposób celebracji Eucharystii.

Podstawowym miejscem sprawowania Eucharystii jest parafia, a ściślej, kościół parafialny. Pragniemy Panu Bogu podziękować za głęboką świadomość tego problemu wśród Ludu Bożego Kościoła w Polsce, a także w naszej Archidiecezji. Tak jak na polecenie Jezusa Apostołowie przygotowali miejsce na pierwszą ucztę eucharystyczną, podobnie i obecnie wznosimy kaplice i kościoły, dbamy o nie, by uobecniana pamiątka Wieczerzy Pańskiej była sprawowana w miejscu należycie przygotowanym. Tak więc, dla rozbudowujących się, czy całkiem nowych osiedli, przygotowanie miejsca na sprawowanie Eucharystii, będzie szukaniem placu pod budowę tymczasowej kaplicy, a później parafialnej świątyni. Dla parafii już ustabilizowanych, Rok Eucharystii będzie okazją do przypomnienia, że każdy ponosi odpowiedzialność za miejsce sprawowania i przebywania Jezusa Eucharystycznego.

A to już wiesz?  SŁOWO ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO NA NOWY ROK SZKOLNY 2006/07

Oczywiście, nie wystarczy dobrze przygotowane miejsce, chociażby w postaci wspaniałych świątyń, jeżeli zabrakłoby w nich zaproszonych na ucztę. Najpierw należy obudzić w sobie poczucie wdzięczności za to stałe zaproszenie na Eucharystię, zwłaszcza w niedziele i święta. Przykazanie kościelne tylko przypomina o tym, co dla normalnego życia chrześcijańskiego jest nieodzowne. Jak bez pokarmu ciało ludzkie słabnie lub nawet umiera, tak bez pokarmu Słowa Bożego i Eucharystii, życie duchowe człowieka słabnie lub całkiem zanika. Zwracam się do wszystkich Archidiecezjan z gorącym apelem, aby nie lekceważyć niedzielnych spotkań na Eucharystii. Każdy, kto traci kontakt z Eucharystią, traci kontakt z pełnym sensem swojego życia. Więcej, kto zaniedbuje życie eucharystyczne, traci kontakt z Bogiem oraz z innymi ludźmi. Przynajmniej raz w tygodniu trzeba mieć ręce wolne od trudu zdobywania chleba codziennego, aby wyciągnąć je po chleb eucharystyczny, który jest źródłem prawdziwego życia. Jak przypomina Ojciec Święty, sprawowanie Eucharystii jest “sercem niedzieli” (por.: Jan Paweł II: List Apostolski, Dies Domini, nr 32 – 34).

O naszym stosunku do Eucharystii świadczy wygląd świątyni. A jeszcze bardziej znakiem podkreślającym znaczenie Eucharystii jest nasz udziału we Mszy św., sposób przystępowania do stołu Pańskiego, oraz umiejętność znalezienia czasu na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu. Duszpasterze z pewnością zatroszczą się o to, aby Rok Eucharystii był także rokiem ukazania piękna celebracji Eucharystii.

6. Eucharystia buduje wspólnotę.

Ojciec Święty w swoim Liście Apostolskim pisze: W tajemnicy Eucharystii Jezus buduje Kościół jako komunię, zgodnie z najwyższym wzorem przywołanym w modlitwie arcykapłańskiej: “Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21) (nr 20). Tak więc Eucharystia jest źródłem jedności Kościoła i jednocześnie jest przejawem tej jedności. Ta jedność jest poprzedzona jednością przynależności do Chrystusa, która się dokonała przez Chrzest św. Jedność się odnawia przez sakrament pokuty, który jest sakramentem pojednania z Bogiem i z ludźmi. Jedność, czyli komunia osób, to także wielość funkcji spełnianych w Kościele tak przez duchownych jak i przez świeckich.

Rok Eucharystii będzie więc okazją do nowego odkrycia prawdy o wspólnocie, czyli komunii w Kościele, a także odnalezienia dla siebie właściwego miejsca we wspólnocie. Praca nad budowaniem wspólnoty dokonuje się najpierw w rodzinach, a następnie w parafiach, gdzie wierni gromadzą się na Eucharystię. Przy tej okazji jeszcze raz przypominam, że pierwsze przeżycie eucharystyczne, czyli przygotowanie i pierwsza Komunia św., powinno być związane z własną parafią. Szkoła jest wspólnotą dzieci lub młodzieży, która trwa stosunkowo przez krótki czas. Natomiast wspólnota parafialna jest naturalnym i trwałym środowiskiem, w którym udziela się sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

A to już wiesz?  List Pasterski na Wielki Post 2004 (I Niedziela Wielkiego Postu 2004)

Te dwa, wspomniane wyżej, zasadnicze zagadnienia: miejsce i sposób celebracji Eucharystii, oraz budowanie wspólnoty przez Eucharystię, będziemy rozważać we wspólnotach parafialnych razem ze swoimi duszpasterzami. Do tego zachęca nas Ojciec Święty: (…) odkrywajcie na nowo dar Eucharystii jako światło i moc dla waszego codziennego życia w świecie, w wykonywaniu waszych zawodów i w różnych sytuacjach. Przede wszystkim odkrywajcie go, żyjąc w pełni pięknem i misją rodziny (nr 30).

7. Uroczysta inauguracja Roku Eucharystii w Archidiecezji Białostockiej.

Jak co roku, tak również i tym razem został przygotowany program pracy pasterskiej w naszej Archidiecezji. Jak wspomniałem wyżej, istotnym wydarzeniem w realizacji programu pasterskiego jest ogłoszony przez Ojca Świętego Rok Eucharystii. Pragniemy w sposób uroczysty rozpocząć ten Rok Eucharystii w Archidiecezji Białostockiej. Okazją ku temu będzie Nowenna Opieki, a zwłaszcza uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia obchodzona w białostockiej katedrze. We wszystkie dni Nowenny będziemy w katedralnym sanktuarium Maryi, Matki Miłosierdzia gromadzić się na Eucharystii. Natomiast w samą uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, czyli dnia 16 listopada br. o godz. 18-tej zgromadzimy się w naszej Archikatedrze, by rozpocząć Rok Eucharystii w wymiarze diecezjalnym. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tej uroczystości. Czcigodni Księża Proboszczowie zatroszczą się o to, aby każda parafia naszej Archidiecezji była odpowiednio reprezentowana.

Z a k o ń c z e n i e

Rozpoczęcie Roku Eucharystii wiążemy z uroczystością Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia. To nie kalendarzowy przypadek, ale logika wiary. Podkreśla ją Jan Paweł II na zakończenie Listu Apostolskiego Mane nobiscum Domine. To wezwanie Ojca Świętego do Maryi, Matki Jezusa, niech zakończy także nasz List Pasterski:

Niech nam pomaga przede wszystkim Najświętsza Dziewica, która całym swoim życiem ucieleśniała tajemnicę Eucharystii. “Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy”. Chleb eucharystyczny, który przyjmujemy, jest niepokalanym ciałem Jej Syna (…). Niech w tym Roku łaski Kościół, wspierany przez Maryję, z nowym zapałem podejmuje swą misję i coraz bardziej rozpoznaje w Eucharystii źródło i szczyt całego swego życia (nr 31).

Białystok, 7 listopada 2004 r.

Abp Wojciech Ziemba

METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy